جشنواره برف در ژاپن

جشنواره برف ساپوررو، که یکی از بزرگترین جشنواره های جهان میباشد، آغاز شد