گوسفند وحشی با 35 کیلو پشم

گوسفند وحشی با 35 کیلو پشم