گوبکلی تپه یکی از مهمترین آثار تاریخی ترکیه و قدیمی ترین معبد جهان

گوبکلی تپه یکی از مهمترین آثار تاریخی ترکیه و قدیمی ترین معبد جهان