زایمان کرگدن در دانمارک

یک کرگدن در باغ وحش کپنهاک پایتخت دانمارک در حین زایمان دیده شد.