اولین رستوران زیر آبی اروپا در نروژ باز شد

اولین رستوران زیر آبی اروپا در نروژ باز شد .