اولین فستیوال ملی عشایر در آیدین ترکیه

عشایر از چهار گوشه ترکیه، در اولین فستیوال ملی عشایر ترکمن در استان آیدین گردهم آمدند. 

عشایر ترک های مهاجری هستند که در کوه های آناتولی و بالکان زندگی می کنند. 

موضوع فستیوال، معرفی رقص ها و لباس های محلی و فرهنگ عشایر است.