تصاویر گردباد ماریا از ایستگاه بین المللی فضایی

دوربین های خارجی ایستگاه بین المللی فضایی تصاویر دراماتیک گردباد ماریا را ضبط کرد.