ترانه رپ برای اردوغان رئیس جمهور ترکیه

اسرافیل ییلدیریم هنرمند موسیقی رپ که در بلژیک زندگی میکند، برای ترانه "فرمانده کل قوا"، ویدئو کلیپی تهیه نمود.