ترانه دوستی ترکها و روسها

ترانه ای که دوستی میان ترکها و روسها را نشان میدهد