ترکیه موشک بالستیک تایفون را برای دومین بار آزمایش کرد

ترکیه موشک بالستیک تایفون را برای دومین بار آزمایش کرد