ترکیه در انتظار میزبانی از شماست

ترکیه در انتظار میزبانی از شماست .