صومعه تاریخی سوملا در ترکیه بازگشایی شد

صومعه سوملا که از سال 2015 تاکنون در حال بازسازی بوده است، باز شد