سنگ باتو؛ نماد قدرت در مردان اندونزی

استفاده از سنگ باتو در میان مردان اندونزیایی به عنوان سمبل و نماد قدرت رواج فراوانی دارد.