سال 2020؛ سال پاتارا

سال 2020 به عنوان سال پاتارا اعلام شد