صحنه های زیبا و رنگین از "جشنواره مقدس" در امریکا

"جشنواره مقدس" که در هندوستان به عنوان جشنواره رنگها شناخته میشود، در شهر شیکاگوی ایالت ایلینویس امریکا، جشن گرفته شد.