عرضه غذاهای متنوع اویغور در لندن

لندن یکی از شهرهای مهم جهان با ملیتهای مختلف است و اویغورها هم به عنوان یکی از ملیتهای ساکن این شهر از سفره بسیار متنوعی برخوردار هستند.