پرتاب موشک SpaceX

موشک SpaceX Falcon 9  که یک ماهواره ارتباطاتی حمل میکند، از مرکز فضانوردی کندی پرتاب شد. علی رغم دفعات قبلی که این موشک پرتاب شده بود، این موشک در دریا فرود نخواهد آمد.