پرتاب فضا پیمای سایوز به فضا

فضا پیمای سایوز به فضا پرتاب شد.

این فضا پیما از مرکز فضایی بایکونور قزاقستان به فضا پرتاب شد.