پارچه ای که خود بخود ترمیم می شود

یک شرکت نساجی با استفاده از پارچه های قابل ترمیم در کت و کیف ها موفق شد تا دوره جدید را در بخش نساجی شروع کند .