پهپاد آکینجی اولین پرواز خود را در ماه اکتبر انجام خواهد داد

پهپاد آکینجی اولین پرواز خود را در ماه اکتبر انجام خواهد داد