عملیات چشمه صلح

هدف تامین آرامش
هدف مبارزه با ترور

پهپاد آکینجی اولین پرواز خود را در ماه اکتبر انجام خواهد داد

پهپاد آکینجی اولین پرواز خود را در ماه اکتبر انجام خواهد داد