نمایش آکروباتیک هلیکوپترها بر فراز آبشار نیاگارا

ارندیرا والندا، با هلیکوپتری که بر فراز آبشار نیاگارا پرواز میکرد، با آویزان شدن از یک طناب و گرفتن آن با دندانهایش، نمایشهای آکروباتیکی اجرا کرد.