نجات یک لاک‌پشت از میان شلعه‌های آتش

آتش‌نشان ترکیه یک لاک‌پشت را از آتش نجات داد. 

یک مامور آتش‌نشانی پس از نجان یک لاک‌پشت از میان شعله‌های آتش به لاک‌پشت آب داد.