موتور شوی توکیو آغاز شد

موتورشوی توکیو آغاز شد. این شو تغییرات جهانی در جهت تنظیمات زیست محیطی و خودروهای الکتریکی را سرعت می بخشد. اتومبیل های الکتریکی رواج یافته و در همه جا به چشم می خورد.