مسابقه پرش از پل موستار

در مسابقات جهانی پرش از پل موستار در بوسنی هرزه گوین، " Gary Hunt " در گروه مردان از بریتانیای کبیر و " Cesilie Carlton " در گروه زنان از آمریکا رتبه اول را از آن خود ساختند.