مسابقه جالب در روسیه

شهر یکاترینبورگ روسیه، میزبان مسابقه ای جالب بود. شرکت کنندگان دراین مسابقه، با سر دادن خودروهایشان بر روی یخ، به شکلی سریع تا نقطه پایان حرکت کردند.