مراسم عقد داماد آمریکایی و عروس مکزیکی

داماد آمریکای نمی توانست وارد مکزیک شود، عروس مکزیکی نیز برای رفتن به آمریکا ویزا نداشت، به همین علت وقتی مرز مشترک آمریکا و مکزیک برای مدت کوتاهی باز شد،  داماد آمریکایی و عروس مکزیکی به عقد یکدیگر در آمدند. وقتی مرز مشترک دو کشور باز شد، خانواده ها نیز توانستند با یکدیگر ملاقات کنند.