مجمع عمومی تی آر تی وورلد به فراتر از مرزهای ترکیه دست می یابد

مجمع عمومی تی آر تی وورلد با ارائه یک تجربه کاملاً تعاملی، برای شرکت کنندگان چیزی فراتر از یک رویداد زنده ارائه می دهد