علاقه و توجه روز افزون توریستهای ترک و خارجی به شهر زیبای پاموک کاله

علاقه و توجه روز افزون توریستهای ترک و خارجی به شهر زیبای پاموک کاله.