خروس مشهور دنیزلی هنگام انجام وظیفه بیهوش شد

خروس استان دنیزلی در ترکیه که با آوازهای بلند خود شهرت جهانی دارد، این بار چنان آوازی سر داد که بدون اکسیژن مانده و بر زمین افتاد.