جشنواره رنگین خیابانی در کرواسی

جشنواره رنگین خیابانی در کرواسی

در شهر زاگرب پایتخت کرواسی جشنواره خیابانی " Cest is d'best " برگزار می شود.