جشن بهاری انجمن فرهنگی آذربایجان در آنکارا

جشن بهاری از سوی انجمن فرهنگی آذربایجان در آنکارا برگزار شد.