اجرای ویژه ارکستر سمفونیک ریاست جمهوری ترکیه در کاخ بشتپه

اجرای ویژه ارکستر سمفونیک ریاست جمهوری ترکیه در کاخ بشتپه