جعفر جواد سلیمان پور، مردی که با تابلوهای نقاشی اش، شاهکار میسازد

نقاشیهای سلیمان پور، نقاش آذری، که از پرتره آتاترک  گرفته تا اردوغان، در مجتمع ریاست جمهوری به چشم میخورد، از 10 سال پیش تاکنون نشانه های تاریخی استانبول و عمارتهای کنار پل استانبول را نیز  به تصویر میکشد.