هنرمندان ترک از سوی مفتی گری مسلمانان اروپا شایسته دریافت جایزه شناخته شدند

هنرمندان ترک از سوی مفتی گری مسلمانان اروپا شایسته دریافت جایزه شناخته شدند.

مسجد مرکزی مسکو که در پایتخت روسیه احداث شده است، با دکوراسیون داخلی خود جلب توجه می کند.

نقاش سمیح ایرتش و خطاط حسین کوتلو که این مسجد را با سبک هنر کلاسیک عثمانی تزیین کردند، از سوی مفتی گری مسلمانان اروپا شایسته دریافت جایزه شناخته شدند.