حضور درخشان هنرمند زن ایرانی در نمایشگاه هنر رولیف در آنکارا

حضور درخشان هنرمند زن ایرانی در نمایشگاه هنر رولیف در آنکارا