گوریل بالرین!

تصویر گوریلی که باله می رقصد. این گوریل دوست داشتنی در فضای مجازی دوستداران بسیاری دارد.