گشایش موزه اسنوپی در کانادا

موزه اسنوپی شخصیت کارتونی در کانادا باز شد.