گروه رقص آتش آناطولی مردم آنتالیا را جادو کرد

نمایش گروه رقص آتش آناطولی اولین نمایش خود در سال 2017 را در میدان آسپندوس آنتالیا برگزار کرد.