گردش با بالن بر فراز پاموک قلعه، بهشت سفید

در پاموک قلعه، "بهشت سفید" که در لیست میراث فرهنگی جهان در یونسکو به ثبت رسیده، توریزم بالن با استقبال گرمی مواجه شده و توریست های داخلی و خارجی با سوار شدن بر بالن، مناظر سحرانگیز را از آسمان تماشا می کنند.