غنای قومی ترکیه در گروه مهتران

شهرداری خلیلیه شانلی اورفا یک گروه مهتران متشکل از ترک ها، کردها و اعراب تشکیل داد.