"گلی" نگهبان ایاصوفیه

همه در مورد ایاصوفیه حرف می‌زنند ولی هیچ کس در مورد "گلی" نگهبان ایاصوفیه و نظر او سخن نمی‌گوید