فستیوال جنگ بالش در لندن

فستیوال جنگ بالش با شرکت هزاران نفر در لندن صحنه تصاویر رنگین و جالبی گردید .