دیسکوی نورانی با تلفن همراه

دو هزار تلفن همراه بازیافته شده، که به دیوار اتاقی در ورشو پایتخت لهستان نسب شده است، اتاق را به این شکل روشن کردند.