دیاربکر به مرکز جاذبه برای توریستهای ترک و خارجی تبدیل گردید

دیاربکر به مرکز جاذبه برای توریستهای ترک و خارجی تبدیل گردید