دو هزار و هفتصد و شصت و نهمین سال تولد شهر رم

دو هزار و هفتصد و شصت و نهمین سال تولد شهر رم، پایتخت ایتالیا که از قدیمی ترین شهرهای جهان میباشد، با یک راهپیمایی تاریخی جشن گرفته شد