درازترین بینی جهان، در ترکیه

محمد اوزیورک اهل آرتوین، با بینی به طول 8.8 سانتی متر، از نه سال گذشته تاکنون عنوان مرد صاحب درازترین بینی جهان را دارد.