دامداران فرانسوی با گوسفندان به خیابانها ریختند

دامداران فرانسوی برای اعتراض به اقدام حکومت اینکشور در جهت حراست از گرگ ه کها دامداران  از تلفات حیوانات پرورشی و ضرر سنگین مالی خود آنها را مسئول می دانند، به همراه صدها گوسفند در میدان اصلی لیون دست به راه پیمایی زدند.