دالیان و مزارهای سنگی یکی از زیباییهای بی نظیر در دالیان

 منظره پر احتشام مزارهای سنگی کائونوس