دلفینها و شنای زیبایشان در دریا

لوید کوپل از افریقای جنوبی، در سواحل وسترن کیپ، تصاویری از دلفینهایی که با یکدیگر بازی میکنند، ضبط نمود.