چرا سفر به ترکیه را انتخاب کردم؟

از توریست ها پرسیدیم، دلیل تان برای گذراندن تعطیلات در ترکیه چه بود؟